fbpx

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Coffee4Mind;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://coffee4mind.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar/treść cyfrowa – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Coffee4Mind a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) z późniejszymi zmianami;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://coffee4mind.com.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy Coffee4Mind, obsługiwany jest przez firmę Coffee4Mind Krzysztof Mroczek-Bolesta z siedzibą przy ul. Górczewskiej 228/130, 01-460 Warszawa, NIP 5241724050, REGON 140926660

e-mail: biuro@coffee4mind.com , tel. 509042269

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet. Przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript. Włączona obsługa plików Cookies. Włączona obsługa JavaScript.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Coffee4Mind zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://coffee4mind.com oraz sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Coffee4Mind może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Coffee4Mind za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Coffee4Mind.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Coffee4Mind.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Coffee4Mind,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://coffee4mind.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym informowany najszybciej jak to możliwe. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Coffee4Mind Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz/ lub  faktury VAT

V. Dostawa

Zamówiony towar fizyczny wysyłany jest na terenie Rzeczpospolitej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Poczty Polskiej. Wyboru formy i firmy odpowiedzialnej za dostawę Kupujący dokonuje podczas składania Zamówienia. Informacje o kosztach dostawy widoczne są i zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Istnieje możliwość przesyłki towaru poza obszar Rzeczpospolitej Polski pod warunkiem, że Kupujący pokryje całkowity koszt przesyłki, który zostanie zweryfikowany z firmami wysyłkowymi współpracującymi ze sklepem internetowym. Koszty związane z dostawą zamówionych produktów pokrywa Kupujący.

Czas realizacji zamówienia wynosi 1–5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”, 1–5 dni w przypadku płatności przelewem (przedpłata na konto sprzedawcy) od dnia zarejestrowania wpływu należytej kwoty na konto sklepu, oraz 1-5 dni przy płatnościach kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Coffee4Mind zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki w przypadku opóźnienia w dostawie niezależnego od Sprzedawcy. Wykonanie umowy przez Sprzedawcę (dostarczenie Towaru do Klienta), nie będzie trwać w żadnym razie dłużej niż 30 dni.)

Treści cyfrowe

W przypadku zakupu w Sklepie treści cyfrowych (audiobook/ebook), bezpośrednio po opłaceniu zamówienia, Klient otrzymuje dostęp do produktu w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w trakcie składanie zamówienia, zawierającej link do produktu (jego pobrania). Do Klienta należy weryfikacja możliwości technicznych urządzenia polegających na odtworzeniu treści cyfrowych. W w/w przypadku plików mp3 (audiobook) oraz mobi i epub (ebook).

Uszkodzenia Towaru oraz opóźnienia powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia, utraty towaru lub opóźnienia w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o wskazanie uszkodzeń i przesłanie zdjęć uszkodzonych towarów oraz możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady drogą elektroniczną na adres sklep@coffee4mind.com.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia, utraty lub opóźnienia dostawy Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

Nieodebranie towaru.

W przypadku nieodebrania przesyłki z towarem, Klient zostanie obciążony kosztem zwrotu przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską, oraz kosztem ponownej wysyłki zgodnie z cenami podanymi na stronie internetowej sklepu.

VI. Ceny i metody płatności

Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Płatności jest możliwa za pośrednictwem serwisu Paynow będącego własnością mBank S. A. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada mBank S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. W przypadku płatności kartami płatniczymi, w Sklepie dostępne są formy płatności następującymi rodzajami kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku problemów z płatnościami za pomocą pośredników (jak anulowanie czy przerwanie transakcji) prosimy o wykonanie przelewu na nasze konto.

Dane do przelewów:

09 1140 2004 0000 3802 8051 2363 (mBank)

Coffee4Mind Krzysztof Mroczek-Bolesta

Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

W tytule prosimy podać numer zamówienia.

W przypadku dopłat prosimy dodatkowo uwzględnić adnotację, że to dopłata – ułatwi to proces księgowania.

VII. Reklamacje i zwroty

Przedsiębiorca nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie wskazanym szczegółowo w ustawie o prawach konsumenta, jeżeli konsument zostanie wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ww. ustawie oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptuje on brak konkretnej cechy towaru.

Produkty fizyczne

Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę. Jeżeli sklep Coffee4Mind nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. W razie dostarczenia produktów niezgodnych z umową sklep Coffee4Mind zrobi wszystko, by jak najszybciej dostarczyć Klientowi produkty zgodne z umową na własny koszt.

Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@coffee4mind.com.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (na adres mailowy sklep@coffee4mind.com) przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, w przypadku jego braku reklamacja lub zwrot nie zostanie uwzględniona.

Przebieg procesu reklamacji:

– I etap reklamacji – zgłoszenie żądania przez Kupującego

Po zauważeniu wady produktu, Klient może zażądać doprowadzenia produktu do zgodności z umową, za wyjątkiem gdy:

 1. brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności z Umową;
 2. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

w tym przypadku (o ile wada towaru jest istotna) możliwe jest złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy z pominięciem etapu żądania doprowadzenia do zgodności z umową.

– II etap reklamacji –

W odpowiedzi na żądanie Klienta, Sprzedawca może:

 1. spełnić żądanie Klienta, tj. doprowadzić towar do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili uzyskania informacji. Powinno się to odbyć bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter treści oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia towaru do zgodności z umową ponosi Sprzedawca;
 2. odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów.

III etap reklamacji – reakcja Klienta na działania Sprzedawcy

W przypadku, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił na poprzednim etapie doprowadzenia towaru do zgodności z Umową z uwagi na brak takiej możliwości lub nadmierne koszty;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową zgodnie z wymogami wskazanymi w poprzednim etapie;
 3. brak zgodności towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;
 4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,

Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, w tej samej formie w jakiej była dokonana płatność, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży.

Jeżeli nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Coffee4Mind, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku zwrotu towaru podlegającego naprawie bądź wymianie zgodnie z art. 43d ust. 5 ustawy o prawach konsumenta:

„Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.”

Przy odstąpieniu od Umowy ze względu na wadę towaru, zgodnie z art. 43e ust. 6 ustawy o prawach konsumenta:

„W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.”

Zwrot kosztów poniesionych przez Klienta obejmuje koszt towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 7. g) zawartej w drodze aukcji publicznej,
 8. h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. Kontakt w sprawie reklamacji: sklep@coffee4mind.com.

Treści cyfrowe

– niedostarczenie treści cyfrowej –

w tym przypadku Klient może wezwać Sprzedającego do dostarczenia zakupionej treści. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy przedmiotu zakupu niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez obie strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.

Klient może również odstąpić od umowy z pominięciem wyżej opisanego wezwania, jeśli:

 1. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej,

lub

 1. Klient i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył jej w tym terminie.

– niezgodność treści cyfrowej z umową –

I etap reklamacji – zgłoszenie żądania przez Klienta

Po zauważeniu wady produktu, Klient może zażądać doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, za wyjątkiem gdy:

 1. brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności z Umową;
 2. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

w tym przypadku możliwe jest złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy z pominięciem etapu żądania doprowadzenia do zgodności z Umową.

II etap reklamacji – działanie Sprzedawcy

W odpowiedzi na żądanie Klienta, Sprzedawca może:

 1. spełnić żądanie Klienta, tj. doprowadzić treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili uzyskania informacji. Powinno się to odbyć bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter treści oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca;
 2. odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów.

III etap reklamacji – reakcja Klienta na działania Sprzedawcy

W przypadku, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił na poprzednim etapie doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z Umową z uwagi na brak takiej możliwości lub nadmierne koszty;
 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z wymogami wskazanymi w poprzednim etapie;
 3. brak zgodności treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z Umową;
 4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,

Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Coffee4Mind podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@coffee4mind.com

W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

IX. Newsletter

Zalogowanie się na stronie sklepu Coffee4Mind nie jest równoznaczne z zapisaniem się na listę subskrybentów. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w przesyłanym newsletterze lub poprzez poprzez wysłanie prośby o wykreślenie z listy na adres: biuro@coffee4mind.com

Zamówienie przez subskrybenta newslettera jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika newslettera przez sklep Coffee4Mind w celach marketingowych, w szczególności na otrzymanie informacji handlowych od firmy Coffee4Mind Krzysztof Mroczek-Bolesta (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami).

Podanie danych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe podane przez użytkownika newslettera dla celów jego subskrypcji nie są publikowane na stronach sklepu ani udostępniane osobom trzecim.

Sklep Coffee4Mind zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu newslettera, a o dokonanych zmianach poinformuje subskrybenta drogą elektroniczną. Sklep Coffee4Mind ma prawo do usunięcia adresu e-mail z listy użytkowników newslettera bez podania przyczyny.

X. Dane osobowe

Sklep Coffee4mind zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” z późniejszymi zmianami. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że: dane osobowe (imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP) Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym weryfikacji jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami sklepu i odbiorcami newslettera, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@coffee4mind.com.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

– Komisja Europejska udostępnia również unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Coffee4Mind a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XII. Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Coffee4Mind a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.